maandag 21 december 2015

Donald Duck takes language as its theme


Dutch is a wonderful language from which we translate into other languages, or to which we convert exotic linguistic expressions. For example at a national level Donald Duck contributes to children’s vocabulary and helps preserve our own Dutch language. The issue dated 10 December took language as its main theme, hinting in advance at the Groot Dictee, (Grand Dictation; a national dictation competition) that is to be held shortly.

Enriching vocabulary
The Donald Duck magazine is aware of the role it plays within language development in the Netherlands. A large number of children grow up with the magazine and a wide variety of adults like to read it. The 10 December issue took language as its central theme, for example Donald Duck and his neighbour Bolderbast take part in a spelling competition. They both put each other’s names on their form, in order to avoid being humiliated because of their poor language skills.

Aabévé Vertaalbureau: top translations in almost every language combination.
https://aabeve.nl

zondag 20 december 2015

Touch typing improves language development

Touch typing appears to help with language development. These were the findings of a team of experts in Nijmegen, published in the journal Levende Talen Tijdschrift. They carried out research among 234 primary school children from various schools and discovered that the children who have learned to touch type have better general language skills than children who have to look for the letters whenever they write an essay.

The cause is not yet clear
However the reason for the difference is not clear from the research. According to researcher Van der Meijden, it may be related to the fact that children who cannot touch type use up a lot of their thinking capacity in looking for the right letters. They do not have the capacity to also work on their language development alongside this. Children who can touch type do have this opportunity, which gives them a head start on the rest of the class
Naturally this is interesting to us, as a translation agency, because we benefit from good language development, and we make exclusive use of digital processing options in carrying out our translations. This means that our translators have learned to touch type problem-free, which in turn means that we can work optimally on language development.
Typed translations for optimum language development
Our typed translations help to maintain the level of language development while we are working, so that you can count on a translation that is linguistically correct, without us needing to specifically spend time on this. Furthermore we applaud efforts to stimulate courses in touch typing for children, so that the generation of the future can work on their language development optimally.
donderdag 17 december 2015

The Dutch speak really good English

In comparison with other countries, the Dutch speak really good English. In an annual list drawn up by the educational organisation "Education First" the Netherlands comes second, after Sweden.
The research carried out by "Education First" involves testing some 900,000 people in 70 countries where English is not the main language. Last year Denmark was still in the lead, but Sweden has now taken over that position. Libya came in last on the list.

The fact that the Netherlands scores so highly is down to the high level of education, according to "Education First". Dutch children also pick up the English language easily, by watching television.


Belgium just 17th
It is striking that Belgium is ranked 17th. During the test a clear difference emerged between Flemings and Walloons. The Flemings speak significantly better English than their French-speaking compatriots.

woensdag 16 december 2015

Blind leren typen helpt bij taalontwikkeling

Taalontwikkeling verbetert door blind typen

Blind leren typen blijkt te helpen bij onze taalontwikkeling. Dat schrijven Nijmeegse deskundigen in het vakblad Levende Talen Tijdschrift. Zij deden onderzoek onder 234 basisschoolkinderen van verschillende scholen en ontdekten dat de kinderen die blind hebben leren typen taalkundig over het algemeen vaardiger zijn dan de kinderen die op zoek moeten naar de letters wanneer ze een opstel schrijven.

Oorzaak nog niet goed duidelijk

De oorzaak van dit verschil wordt echter niet goed duidelijk uit het onderzoek. Volgens onderzoeker Van der Meijden zou het te maken kunnen hebben met het feit dat kinderen die niet blind kunnen typen veel denkvermogen nodig hebben om de juiste letters te zoeken. Zij hebben daarnaast niet de capaciteit om ook aan hun taalontwikkeling te werken. Kinderen die blind kunnen typen hebben die mogelijkheid wel, waardoor ze een voorsprong kunnen nemen op de rest van de klas.
Uiteraard heeft dit als vertaalbureau onze interesse, met name omdat we gebaat zijn bij een goede taalontwikkeling en we voor de vertalingen haast uitsluitend gebruik maken van de digitale verwerkingsmogelijkheden. Onze vertalers hebben daardoor zonder problemen blind leren typen, wat betekent dat we optimaal aan de taalontwikkeling kunnen werken.

Getypte vertalingen voor optimale taalontwikkeling

Onze getypte vertalingen helpen de taalontwikkeling op peil te houden terwijl we werken, zodat u kunt rekenen op een taalkundig juiste vertaling zonder dat we daar specifiek tijd voor vrij hoeven te maken. Bovendien juichen we stimuleren van cursussen blind typen voor kinderen toe, zodat de toekomstige generatie optimaal aan de taalontwikkeling kan werken.
Aabévé Vertaalbureau, https://aabeve.nl

maandag 14 december 2015

Donald Duck verbetert kindertaal

Donald Duck in het teken van taal

Het Nederlands is een prachtige taal, van waaruit we naar andere talen vertalen of waar we exotische taaluitingen naar omzetten. Op nationaal niveau draagt bijvoorbeeld Donald Duck bij aan de woordenschat onder kinderen en het behoud van onze eigen Nederlandse taal. Het nummer van 10 december stond volledig in het teken van taal, met alvast een hint naar het Groot Dictee, dat er weer aan zit te komen.

Groot Dictee der Nederlandse Taal

Op 19 december zal het nieuwe Groot Dictee der Nederlandse Taal plaatsvinden. Het is dan niet de kunst de Nederlandse teksten te vertalen, maar die juist in onze eigen taal goed op papier te zetten. We doen uiteraard ieder jaar mee om de taalkundigheid van onze vertalers onder de loep te nemen, met de eeuwige roem voor onze eigen winnaar.

Verrijking van de woordenschat

De Donald Duck is zich bewust van haar rol binnen de taalontwikkeling in Nederland. Een groot aantal kinderen groeit op met het blad en ook verschillende volwassenen lezen het graag. Het nummer van 10 december staat volledig in het teken van taal, waarin Donald Duck en zijn buurman Bolderbast bijvoorbeeld meedoen aan een wedstrijdje spellen. Ze hebben de naam van de ander op hun formulier gezet, om een mogelijke taalafgang te voorkomen. Wij zullen op een open en eerlijke wijze deelnemen aan het Groot Dictee, we zien de jaarlijkse taaltest met vertrouwen tegemoet.